آرشیو ها برای معرفی کتاب «رهایی از زندان ذهن»

معرفی کتاب «رهایی از زندان ذهن»

رهایی از زندان ذهن شما در این کتاب، یاد می گیرید، از چشم اندازی دور به مشاهدۀ ذهن تان بنشینید. وقتی دست از اعتقاد به افکارتان بر می دارید، افکارتان تسلیم می شوند و ذهن تان به احساس آرامش و امنیت بیشتری دست می یابد. در بخش اول کتاب یاد می گیرید چه طور افکارتان…